Vispārīgie noteikumi.

  1. Definīcijas un interpretācija

1.1 Šajos pārdošanas nosacījumos (ja vien konteksts nepieprasa citādāk) vārdiem ir sekojoša nozīme:

“Pārdevējs” ir uzņēmums, kas veic tirdzniecību šajā vietnē.

“Pircējs” nozīmē sabiedrību, firmu, iestādi vai personu, kas tieši vai netieši iegādājies Preces, izmantojot starpnieku, kas darbojas vai ir nozīmēts veikt pirkumu.

“Nosacījumi” ir turpmāk minētie nosacījumi.

“Līgums” ir jebkurš līgums starp Pārdevēju un Pircēju par jebkuru Preču pārdošanu.

“Piegādes kārtība” ir norādījumi, kas attiecas vienīgi uz Preces piegādes pasūtījuma veikšanu, par ko ir vienojušās abas iesaistītās puses.

“Rīkojums” ir preču piegādes kārtība kopā ar piegādes kārtību, kas var būt gan rakstveidā, gan ar mutisku vienošanos

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez saistībām izlabot jebkuras biroja, drukas vai citas līdzīgas kļūdas vai izlaidumus, ko veikuši tās darbinieki.

  1. Nosacījumu piemērošana

2.1 Šie nosacījumi nosaka attiecības starp Pārdevēju un Pircēju. Uz visiem pasūtījumiem, kas pieņemti pa tālruni, rakstveidā vai citādi, attiecas šie Noteikumi, un nekādi citi noteikumi, garantijas vai citi līguma noteikumi (izņemot tos, kas skaidri noteikti šajos Nosacījumos un tie, kas paredzēti likumā) ir apstiprināti, kas tiek minēti vai noteikti, vai ietverti jebkurā Pasūtījumā vai citā līdzīgā dokumentā, kas piegādāts vai nosūtīts Pārdevējam, veido daļu no Līguma.

2.2 Jebkuras izmaiņas šajos Noteikumos ir spēkā tikai tad, ja Pārdevējs piekrīt tiem rakstiski.

  1. Pasūtījumu pieņemšana

3.1. Katrs Pircēja izdots rīkojums tiks uzskatīts par Pircēja piedāvājumu iegādāties preces, uz kurām attiecas šie Noteikumi. Pārdevējs patur tiesības pieņemt vai noraidīt Rīkojumu pēc saviem ieskatiem.

3.2 Pārdevējs pieņem Pasūtījumu kā Pasūtījuma piegādi Pircējam.

3.3. Ja Pasūtījums ir pieņemts, tas tiek pieņemts balstoties uz Preces pieejamību.

3.4. Pircējam ir jānodrošina, ka tā Pasūtījums ir pilnīgs un precīzs.

3.5 Ievērojot tālāk 6. punktu, jebkurš rīkojums, kuru Pārdevējs ir pieņēmis saskaņā ar 3.2. punktu, Pircējs var atcelt, atlikt vai mainīt Pasūtījumu tikai ar Pārdevēja iepriekšēju piekrišanu un ar noteikumiem, ka Pircējs atlīdzina Pārdevēja zaudējumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar peļņas zaudēšanu), izmaksas (tostarp, bet ne tikai, inventāra un citas Pārdevēja saistības, kas saistītas ar šādu pirkuma pasūtījumu), zaudējumus, izmaksas un izdevumus (tiešus vai netiešus), kā rezultātu pamatojoties uz Pasūtījuma atcelšanu, atlikšanu vai izmaiņām.

  1. Cena

4.1. Ja nav noteikts citādi, Preces cena ir saskaņā ar Pārdevēja cenrādi un atbilstoši kvalitātei un iepakojumam, kas nepieciešams atbilstošā cenā.

4.2 Produktu cena, kas veidota individuālām specifikācijām, tiks sniegta pēc pieprasījuma. Jebkura cena tiek sniegta, pamatojoties uz to, ka netiks noslēgts neviens līgums, izņemot saskaņā ar 3.2. punktu.

4.3 Pārdevējs var mainīt cenas ar vai bez iepriekšēja paziņojuma. Visas cenas iekļauj PVN (pievienotās vērtības nodokli).

  1. Produkta sagatavošana

5.1 Visas preces tiek pārdotas ar norādīto svaru. Visas preces tiek gatavotas no sākuma svara, sagatavošana tiek pabeigta bez maksas. Mūsu darba vadlīniju kopija ir pieejama pēc pieprasījuma.

  1. Maksājums

6.1 Pārdevējs var izrakstīt rēķinu par Preci Pircējam jebkurā laikā pēc Preces piegādes vai pēc jebkuras iemaksas (atkarībā no apstākļiem). Maksājums Pārdevējam jāsaņem tā standarta apmaksas kārtībā.

6.2. Pircējs veic visus maksājumus saskaņā ar Līgumu.

6.3 Maksājums var tikt pieprasīts pirms piegādes.

6.4. Pircēja nespējas gadījumā samaksāt Pārdevējam par precēm saskaņā ar noteikumiem, piegāde tiek apturēta, līdz tiek saņemts pilnīgs maksājums par visām Precēm, kuras ir jāpiegādā, neatkarīgi no tā, vai maksājums ir veikts daļai no Precēm.

  1. Piegāde un pretenzijas

7.1 Preces tiek piegādātas saskaņā ar Piegādes kārtību un šo 7. punktu.

7.2 Piegāde notiek:

(a) ja Preces Pārdevējs piegādā Pircēja telpās vai citās telpās, par kurām vienojās, ja Preces tiek izkrautas šādās telpās; vai

(b) Pārdevējs Preces piegādā Pircēja norādītajā vietā, laikā, kad neviens nav šajās telpās, lai pieņemtu Preces; vai

(c) Preces tiek paņemtas no Pārdevēja telpām iepriekš norunātā datumā vai laikā vai Preces tiek paņemtas no Pārdevēja telpām pēc Pārdevēja paziņojuma, ka Preces ir gatavas un tās var saņemt pie Pārdevēja.

7.3. Pēc 7.2. punkta b) apakšpunkta nosacījums, Piegādājot Pircējam vai ieceltam saņēmējam, Pārdevēja čeka piezīmē jānorāda pilns nosaukums, amats un paraksts.

7.4. Preces piegādes datumi vai laiki ir aprēķināti pēc aplēsēm. Ja Piegādātājs nav norādījis vai nav vienojies par laiku, piegāde notiks pēc iespējas ātrāk.

7.5. Pārdevējs var daļēji vai pilnīgi apturēt Preces piegādi jebkurā laika posmā, kurā preces nav iespējams ražot vai piegādāt, ko ietekmē apstākļi, kas nav tā kontrolē. Ja šādu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt Preci, Pārdevējs var sadalīt savu pieejamo piedāvājumu (pēc savu prasību apmierināšanas) visiem saviem klientiem, ieskaitot tos, kas nav noslēgti saskaņā ar līgumu. Šādi ietekmētas piegādes tiek atceltas bez atbildības, bet Līgums starp pusēm citādi netiek ietekmēts.

7.6. Pārdevējs var piegādāt Preces pa daļām. Visos gadījumos, kad līgums paredz piegādi pa daļām vai daļu piegādi, katru daļu vai daļu piegādi uzskata par atsevišķu Līgumu, un viena maksājuma vai daļu piegādes atcelšana neietekmē Līgumu par citiem maksājumiem vai daļu piegādēm .

7.7 Piegādājot Preci Pircējam, jāpārbauda visas preces, izņemot 7.2. Punkta b) apakšpunktu, tādā gadījumā Pārdevējs izskata preces. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preces trūkumu, nepiegādāšanu vai bojājumiem (pat ja to izraisījusi Pārdevēja nolaidība), ja vien tas 24 stundu laikā nav paziņots Pārdevējam rakstiskā formā (kopā ar visām būtiskajām ziņām) no faktiskās piegādes.

7.8. Ja paziņojums tiek sniegts saskaņā ar 7.6. Punktu, Pārdevējs (ja ir pamatoti pārliecināts, ka Pārdevēja vainas dēļ nav piegādātas kādas preces) (pēc saviem ieskatiem) vai nu organizē preču piegādi vai nomaiņu vai atlīdzina rēķina cenu.

7.9. Ja Pārdevējs izpilda 7.8. Punktu, tas neuzņemas nekādu tālāku atbildību (līgumā vai zaudējumos) par Preces trūkumu vai nepiegādāšanu, vai kaitējumu. Nekādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies.

  1. Īpašumtiesības un risks

8.1. Preču īpašumtiesības (gan juridiskas, gan taisnīgas) paliek Pārdevējam līdz Pārdevējs ir pilnībā saņēmis Preces precīzu samaksu.

8.2. Līdz šādam maksājumam Pārdevējs:

(a) tur šīs Preces, kuras ir atsevišķi iesaiņotas, lai identificētu kā piederošas Pircējam vai trešās personas īpašumtiesībām; un

(b) glabā un uztur šo Preci apmierinošā stāvoklī un tā, lai to varētu identificēt kā Pircēja īpašumu un atsauci uz partijas vai rēķina numuru.

8.3. Ja Pircējs nav samaksājis noteiktajā termiņā, Pārdevējs vai tā aģenti ir tiesīgi papildus visām pārējām tiesībām (tai skaitā tiesības pieprasīt Preces beztermiņa atmaksu Pārdevējam) atgūt preci savā īpašumā.

8.4. Pārdevējs būs tiesīgs atgūt samaksu par Preci, neskatoties uz to, ka Preces īpašumtiesības uz Pārdevēju nav nodotas.

8.5 Preces nodod risku Pircējam pēc piegādes saskaņā ar 7. punktu.

  1. Atbildības ierobežošana

9.1. Nekas no šiem Noteikumiem neietver vai neierobežo Pārdevēja atbildību par krāpniecisku darbību vai jebkādu nāvi vai miesas bojājumu nodarīšanu, kas radušies Pārdevēja nolaidības dēļ.

9.3. Ievērojot 9.1. Un 9.2. punktu, Pārdevējs nav atbildīgs:

(a) jebkura veida ekonomiskie zaudējumi;

(b) jebkāds kaitējums Pircēja reputācijai vai nemateriālajai vērtībai;

(c) jebkādi citi īpaši, netieši vai izrietoši zaudējumi vai bojājumi, kas rodas Līgumā vai saistībā ar to.

9.4 Šīs 9. punkta noteikumi paliek spēkā pēc šī Līguma izbeigšanās vai beigu termiņa (jebkura iemesla dēļ).